Oferta » Pod?ogi

Pod?ogi Pozna?.
Bogactwo i Dobór Kolorów
Ró?norodno?? Sposobów Wyko?czenia

Podstawowa oferta firmy to schody - tradycyjne i nowoczesne. Pod?ogi stanowi? uzupe?nienie i rozszerzenie asortymentu.
Ale nie tylko ! Umo?liwiaj? aran?acj? wn?trza, w którym pod?ogi i schody maj? swój indywidualny styl, tworz? ca?o?? - wzajemnie si? uzupe?niaj?, b?d? kontrastuj?.

Pod?ogi laminowane

FIRM: BALTERIO, CLASSEN, KRONO ORGINAL, QUICK STEP

Pe?na oferta kolekcji, monta?, kolor, struktur?, sposób wyko?czenia schodów dobieramy do wybranych paneli. Ekspozycja umo?liwia ocen? i dobór w naturze.

Gotowe pod?ogi drewniane

 • Trójwarstwowe pod?ogi firm: BALTIC WOOD BARLINEK TARKETT
  Mo?liwo?? po?o?enia na p?ywaj?co oraz przyklejenia do pod?o?a.

 • Dwuwarstwowe pod?ogi klejone do pod?o?a firm
  GAJEWSKI POD?OGI DREWNIANE JAWOR-PARKIET JP PROMIS

Pod?ogi drewniane na zamówienie

S? podstaw? naszej dzia?alno?ci w zakresie pod?óg, umo?liwiaj?c tworzenie niepowtarzalnych wn?trz. Indywidualno?? schodów jest pog??biona indywidualno?ci? pod?ogi. W tym celu ka?dorazowo tworzymy w?asn? us?ugow? kolekcj?, której podstawowe cechy to:

Rodzaje pod?óg


Jako?? pod?óg

NATURA

NATURA

RUSTIKAL

RUSTIKAL

COUNTRY

COUNTRY


Wyko?czenia pod?óg

Barwienie bejc?

Barwienie bejc?

Barwienie olejem

Barwienie olejem

Postarzanie

Postarzanie

Lakier lub olej bezbarwny

Lakier lub olej bezbarwny

Szczotkowanie

Szczotkowanie

Termowanie

Termowanie

Bielenie

Bielenie

?ugowanie

?ugowanie

W?dzenie

W?dzenie

      Wy¶wietlono od 1 do 9 (z 9)

Stron:  1     


W pod?ogach szczególn? rol? odgrywa us?uga monta?u, sprowadzaj?ca si? nie tylko do samego zainstalowania, ale przede wszystkim wykonaniu szeregu parkieciarskich czynno?ci przygotowawczych i wyko?czeniowych. To w?a?nie te czynno?ci wp?ywaj? na „d?ugowieczno??” pod?ogi i satysfakcj? z jej u?ytkowania.

W tym zakresie firma oferuje m.in.:

 • ocen? jako?ci pod?o?a np. równo?ci, przyczepno?ci, spoisto?ci i ewentualne naprawy posadzki m.in. zwi?zanie p?kni??, zniwelowanie uskoków pomi?dzy pomieszczeniami, frezowanie nierówno?ci

 • ocen? wilgotno?ci pod?o?a i ewentualne podj?cie stosownych dzia?a? np. zastosowanie gruntu odcinaj?cego, wstawienie osuszacza

 • dobór tzw. chemii pod?ogowej czyli gruntu, kleju, lakieru

 • dobór pod?ogi pod k?tem przeznaczenia pomieszczenia, sposobu ogrzewania

 • dobór listew i sposobu listwowania

 • okre?lenie sposobu i ?rodków konserwacji pod?ogi

projekt strony www.artso.pl